Yếu Tố Cốt Lõi Để Quản Lý Hiệu Quả Là Gì?


Khi đội ngũ nhân viên không nhận được sự hỗ trợ và đào tạo đúng với nhu cầu của từng nhân viên, trong từng sự việc và trong từng tình huống: nhiều nhân viên có xu hướng mất động lực làm việc, mất gắn kết, tính cam kết thấp, năng suất giảm và bỏ lỡ cơ hội phát triển năng lực bản thân.Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: