Sức Mạnh Của SLII® - Chương Trình Phát Triển Lãnh Đạo


Khám phá sức mạnh của Phương pháp Lãnh đạo SLII qua những câu chuyện thực tế về cách thức con người nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời hỗ trợ nhà quản lý đưa ra mức độ hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp trong từng tình huống.


Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: