Cái Nhìn Chuyên Sâu Về Quản Lý Đội Ngũ


Ken Blanchard đem đến cho các nhà lãnh đạo phương pháp chẩn đoán mức độ phát triển của đội ngũ cũng như cách đưa ra định hướng và hỗ trợ phù hợp cho sự phát triển chung. Nhà lãnh đạo sẽ được hiểu rõ hơn về phương thức đánh giá động lực và mức độ kỹ năng đội ngũ nhân viên, từ đó nhà lãnh đạo có thể đưa ra phản hồi phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của đội ngũ.


Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: