Đôi Nét Về Phong Cách “Lãnh Đạo Phục Vụ”


Thuật ngữ “Lãnh Đạo Phục Vụ” được phát triển bởi Robert Greenleaf vào năm 1970 và là một trong những nỗ lực của của The Ken Blanchard® trong việc đào tạo lãnh đạo toàn thế giới .

Theo khái niệm này, Nhà lãnh đạo phục vụ là người giúp đội ngũ hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, giải quyết các vấn đề dựa trên tầm nhìn nhà lãnh đạo đã đặt ra. Nõi rõ hơn, nhà lãnh đạo phục vụ là người có khả năng lãnh đạo và phục vụ cùng một lúc.


Kỹ năng lãnh đạo thành công trong mọi tình huống: